ECAP
หน้าแรก   ขั้นตอนการปฎิบัติงาน   ติดตามเรื่องร้องเรียน   ติดต่อเรา  
     

   กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ โดยกฎหมายให้อำนาจดำเนินการ แก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร สถานที่เลี้ยงสุกร คลังน้ำมันเชื้อเพลิง เตาเผาศพ เป็นต้น ในการสั่งให้จัดให้มีระบบบำบัดมลพิษ หรือปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดมลพิษ ซึ่งไม่มีอำนาจในการสั่งปิด พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการที่ก่อปัญหามลพิษ และกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็น โรงงานอุตสาหกรรมต้องประสานแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ของกฎหมายต่อไป

   อย่างไรก็ดี กรมฯ มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นให้กับประชาชน โดยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อบรรเทาหรือระงับปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะมลพิษของประชาชน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการดำรงชีวิต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ต่างจังหวัด
หน้าแรก | ขั้นตอนการปฎิบัติงาน | ติดตามเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม