ECAP
หน้าแรก   ขั้นตอนการปฎิบัติงาน   ติดตามเรื่องร้องเรียน   ติดต่อเรา  
     
 
  ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1567
ตู้ ปณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206
เว็บไซต์ http://www.damrongdhama.moi.go.th
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
สายด่วน 1111
ตู้ ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
เว็บไซต์ http://www.1111.go.th
  ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2265 6223-5 สายด่วน 1310
เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ http://petition.mnre.go.th
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16
  กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2222, 0 2298 2548 สายด่วน 1650
เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ http://ecap.pcd.go.th

แจ้งเรื่องร้องเรียน

 หน้าแรก | ขั้นตอนการปฎิบัติงาน | ติดตามเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม