ECAP
หน้าแรก   แจ้งเรื่องร้องเรียน   ติดตามเรื่องร้องเรียน   ติดต่อเรา  
 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซ.พหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๘-๘๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๕๗๓๕  

                                                                                                                       

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

อีเมล์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

เลขที่ ๑๑๘ ถ.คงคา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๐ ๗๕๖๑ ๑๐๔๓

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๐๒๗,  ๐๘ ๑๙๖๓ ๘๕๖๙

๐ ๗๕๖๑ ๑๓๙๖

Arkom.y@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ ๒๖๘ ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๐ ๓๔๕๑ ๑๕๖๖

๐๘ ๑๘๓๘ ๘๐๓๖

๐ ๓๔๕๑ ๔๔๑๕

kanchanaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

เลขที่ ๙๖ ถ. อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๐ ๔๓๘๑ ๑๗๗๘

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๐๗๓

๐ ๔๓๘๑ ๑๗๗๘

kalasin.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

ถ.เทศบาล ๒ ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๐ ๕๕๗๑ ๑๒๘๘

 -

๐ ๕๕๗๑ ๒๙๕๖

kamphaenghet.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ ๒๒๕/๔ ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๐ ๔๓๒๓ ๗๙๗๑

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๑๓๑

๐ ๔๓๒๓ ๗๒๗๙

khonkaen.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

เลขที่ ๕ ถ. ท่าสิงห์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

๐ ๓๙๓๒ ๒๔๐๔

๐๘ ๔๗๐๐ ๘๓๒๑

๐ ๓๙๓๑ ๓๔๐๔

Chantaburi.vrg@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่ ๘ ถ.มหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๐ ๓๘๕๑ ๑๐๕๓

 -

๐ ๓๘๕๑ ๑๐๕๓

Chachoengsao.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

เลขที่ ๒๒๒ ม.๓ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๐ ๓๘๓๙ ๘๒๖๙

 

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๑๔๖,  ๐๘ ๙๙๖๙ ๑๖๐๙

๐ ๓๘๓๙ ๘๒๖๙

vipavee.j@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

เลขที่ ๑๕๗/๒ ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐

๐ ๕๖๔๑ ๑๐๑๓

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๑๕๑

๐ ๕๖๔๑ ๑๐๑๓

chainat.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ ๓๖๓ ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๐ ๔๔๘๑ ๓๑๗๘

 -

๐ ๔๔๘๑ ๓๑๗๘

chaiyaphum.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๐ ๕๓๑๑ ๒๗๒๕-๖

 -

๐ ๕๓๑๑ ๒๖๗๔

chiangmai.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

เลขที่ ๗๔ ม.๑ ถ.ประตูเชียงใหม่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

๐ ๕๓๖๐ ๐๘๑๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๑๙๓

๐ ๕๓๖๐ ๐๘๑๖

Chiangrai.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ชั้น ๔ ถ.ไตรรัตน์ 

 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐

๐ ๗๗๕๑ ๒๑๖๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๑๘๑

๐ ๗๗๕๑ ๒๑๖๘

chumphon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

เลขที่ ๑๗๙ ถ.พระราม ๖ ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐

๐ ๗๕๒๑ ๘๙๘๓

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๒๓๒,  ๐๘ ๑๙๙๐ ๒๙๔๕

๐ ๗๕๒๒ ๐๓๐๕

trang.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

เลขที่ ๔๕ ซ.ท่าเรือจ้าง ๑ ถ.บ้านท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ  อ.เมือง

จ.ตราด

๐ ๓๙๕๑ ๑๑๕๗

 -

๐ ๓๙๕๒ ๐๐๕๗

Trat.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

ศาลากลางจังหวัดตาก(หลังเดิม) ชั้น ๒ ถ. พหลโยธิน ต. หนองหลวง อ. เมือง จ. ตาก ๖๓๐๐๐

๐ ๕๕๕๑ ๒๑๕๓

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๒๖๐,  ๐๘ ๑๗๓๒ ๔๘๕๑

๐ ๕๕๕๑ ๒๑๕๓

tak.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

เลขที่ ๒๕๘ ถ. สุวรรณศร อ. เมือง จ. นครนายก ๒๖๐๐๐

๐ ๓๗๓๑ ๑๗๗๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๒๘๕

๐ ๓๗๓๑ ๑๒๙๑

mnre.nakhonnayok@gmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (หลังใหม่) ชั้น ๓  ถ.ศูนย์ราชการ

อ. เมือง จ. นครปฐม ๗๓๐๐๐

๐ ๓๔๓๔ ๐๐๒๕,

๐ ๓๔๓๔ ๐๐๒๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๒๙๖,  ๐๘ ๑๘๐๗ ๓๕๖๐

๐ ๓๔๓๔ ๐๐๒๕ กด ๕

nakhonpathom.org@mnre.mail.go. th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง

จ. นครพนม ๔๘๐๐๐

๐ ๔๒๕๑ ๑๒๗๒,

๐ ๔๒๕๑ ๒๑๓๕

 -

๐ ๔๔๒๑ ๔๙๐๘

nakhonphanom.org@mnre.mail.go. th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ ๘๘ ม.๗ ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง      

จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๐ ๔๔๒๑ ๔๓๗๗,

๐ ๔๔๒๑ ๔๙๐๘

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๓๕๘

๐ ๔๔๒๑ ๔๙๐๘

koratnre@koratnreo.org

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ ๑๙ ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๐ ๗๕๓๔ ๑๐๑๐

 -

๐ ๗๕๓๑ ๘๓๗๐

mnre.ns@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

เลขที่ ๓๕/๒๑ ถ.โกลีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์๖๐๐๐๐

๐ ๕๖๒๒ ๔๖๓๕

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๓๙๙,  ๐๘ ๙๖๓๕ ๗๙๖๓

๐ ๕๖๒๒ ๔๖๓๕

nakhonsawan.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ อาคาร ๕            

ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

๐ ๒๕๘๐ ๐๗๑๗-๘

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๔๔๓

๐ ๒๕๘๐ ๐๗๒๗

nonthaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น ๕ ถ.ศูนย์ราชการ  

อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐

๐ ๗๓๖๔ ๒๖๕๑

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๔๔๙

๐ ๗๓๖๔๒ ๖๕๒

Narathiwat.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

เลขที่ ๙๒ ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐

๐ ๕๔๗๑ ๐๑๓๖ ต่อ ๑๗

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๔๗๗ ๐๘ ๑๙๑๑ ๗๗๓๖

๐ ๕๔๗๑ ๐๑๓๖ ต่อ ๒๑

nan.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

เลขที่ ๑๒๗/๕ ถ.นิวาส ต.ในเมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๐ ๔๔๖๖ ๖๕๕๓-๔

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๔๘๒

๐ ๔๔๖๑ ๑๑๐๒

Buriram.org@mare.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

เลขที่ ๕๗๕-๕๗๕ ม.๗ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐

๐ ๔๒๔๐ ๓๒๗๕,๐ ๔๒๔๐ ๓๒๗๗

๐๘ ๑๘๓๗ ๑๘๒๖,  ๐๘ ๑๗๙๗ ๘๔๘๘

๐ ๔๒๔๐ ๓๒๗๕,  ๐ ๔๒๔๐ ๓๒๗๗

Buengkan.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

เลขที่ ๑๐๐ ม.๑ ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ซ.กิตติจิตต์     

 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๐ ๒๕๘๑ ๖๓๔๑

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๔๘๕

๐ ๒๕๘๑ ๖๓๔๑

pathumtani.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐

๐ ๓๗๔๕ ๔๓๒๖-๗

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๕๓๘

๐ ๓๗๔๕ ๔๓๒๖-๗

parachinbiri.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

เลขที่ ๓๐๓ ม.๖ ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐

๐ ๗๓๔๖ ๐๐๗๓

๐๘ ๙๒๐๔ ๕๗๖๐

๐ ๗๓๔๖ ๐๐๗๓

Pattani.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ ๑๘ ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบ อ.เมือง   จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

๐ ๓๒๖๐ ๒๔๙๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๔๙๓

๐ ๓๒๖๐ ๔๗๔๕

prachuapkhirikhan.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ ๘๗ ม.๑ ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๐ ๓๒๔๒ ๕๐๒๘

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๖๖๑

๐ ๓๒๔๒ ๕๘๐๒

Phetchaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์ราชการจังหวัด (อาคารหอประชุม)ต.สะเดียง   อ.เมือง

จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๐ ๕๖๗๒ ๙๗๘๖-๗

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๖๗๒

๐ ๕๖๗๒ ๙๗๘๖-๗

phetchabun.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

เลขที่ ๑๔๐ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๐ ๕๔๕๑ ๑๖๓๗

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๖๗๕

๐ ๕๔๕๑ ๑๖๓๗

phrae.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางชั้น ๗ ต.คลองสวนพลู                    

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๐ ๓๕๓๓ ๖๓๕๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๕๔๘

๐ ๓๕๓๓ ๖๓๕๖

Ayutthaya.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

เลขที่ ๖๓๓ ม.๑๑ ถนนป่าแดง-ห้วยบง อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

๐ ๕๔๘๘ ๗๑๑๒

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๕๕๗,  ๐๘ ๑๙๕๒ ๘๘๐๐

๐ ๕๔๘๘ ๗๑๑๓

phayao.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

เลขที่ ๖๐ ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐

๐ ๗๖๔๔ ๐๖๒๐,

๐ ๗๖๔๔ ๐๖๑๙

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๕๗๔,  ๐๘ ๑๘๙๕ ๕๘๑๕

๐ ๗๖๔๔ ๐๖๑๙,  ๐ ๗๖๔๘ ๑๐๓๓

phangnga.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

เลขที่ ๗๖๘ ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐

๐ ๗๔๘๔ ๐๘๒๓ ต่อ ๑๘

 -

๐ ๗๔๘๔ ๐๘๒๒

phatthalung.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

เลขที่ ๙๐/๒ ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๐ ๕๖๖๑ ๑๒๙๕

 -

๐ ๕๖๖๑ ๑๓๑๕

phichitmnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ ๙๙/๙ ม.๔ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๐ ๕๕๓๒ ๒๖๓๐

๐๘ ๑๙๗๓ ๑๗๘๙

๐ ๕๕๓๒ ๒๖๕๒

phitsanulok_mnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ ๔๗๘ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๐ ๗๖๒๑ ๑๐๖๗,๐ ๗๖๓๕ ๔๖๔๑

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๖๗๙

๐ ๗๖๒๑ ๑๐๖๗ ต่อ ๑๑

enviphuket@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

เลขที่ ๒๒๒ ม.๑๑ ถ.เลี่ยงเมือง ต.แวงน่าน อ.เมือง        

จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๐ ๔๓๗๗ ๗๙๐๐

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๖๘๔

๐ ๔๓๗๗ ๗๙๐๐

envimk@yahoo.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ ๓๗ ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๐ ๕๓๖๙ ๕๔๗๔ ,๐ ๕๓๖๙ ๕๔๗๑

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๗๐๘

๐ ๕๓๖๙ ๕๔๖๘

mnre_Maehongson.go.th@hotmail. co.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลาง ชั้น ๓ ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๐ ๔๒๖๑ ๔๒๓๑

 -

๐ ๔๒๖๔ ๔๒๓๑

mukdahan.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐

๐ ๔๕๗๑ ๑๗๓๗

 -

๐ ๔๕๗๑ ๕๖๕๗

yasothon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

เลขที่ ๓๕ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๐ ๗๓๒๑ ๒๗๘๗

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๗๓๖

๐ ๗๓๒๑ ๒๗๘๖

mnre_yala@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

เลขที่ ๑๖๒ ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๐ ๔๓๕๑ ๑๕๖๑

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๗๕๐

๐ ๔๓๕๑ ๓๐๔๓

roiet.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

เลขที่ ๒/๑ ม.๑ ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐

๐ ๗๗๘๒ ๔๐๑๑

 -

๐ ๗๗๘๒ ๓๒๕๕

Monre_rn@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

เลขที่ ๕๘ ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

๐ ๓๘๖๑ ๑๐๐๘

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๗๙๑

๐ ๓๘๖๑ ๔๒๕๘

rayong.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

เลขที่ ๕๒ ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

๐ ๓๒๓๓ ๗๐๔๑

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๙๑๒

๐ ๓๒๓๒ ๒๐๓๗

ratchaburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

เลขที่ ๑๔ ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

๐ ๓๖๔๑ ๑๐๖๐

 -

๐ ๓๖๔๒ ๗๖๗๑

lopburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

เลขที่ ๓๗/๑ ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐

๐ ๔๒๘๑ ๑๓๙๔

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๘๒๑

๐ ๔๒๘๑ ๑๓๙๔

Loei.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

เลขที่ ๕๐๑ กม.๒ ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง     จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

 -

๐๘ ๑๗๕๐ ๐๗๙๙,  ๐๘ ๙๖๓๕ ๙๗๖๓

๐ ๕๔๘๑ ๐๕๕๔,  ต่อ ๑๒

lampang.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

เลขที่ ๑๐๓ ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๐ ๕๓๕๑ ๐๖๒๒

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๘๑๘

๐ ๕๓๕๑ ๐๖๖๗

lamphun.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ ๐๐๙๕/๔ ถ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ ๓๓๐๐๐

๐ ๔๕๖๑ ๑๙๘๘

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๘๒๕

๐ ๔๕๖๑ ๑๙๘๘

sisaket.o@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

เลขที่ ๑๘๗๖ ถ.สุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๐ ๔๒๗๑ ๓๔๓๒

 -

๐ ๔๒๗๑ ๓๔๓๒

sakonnakhon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

เลขที่ ๖๐ ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

๐ ๗๔๓๑ ๑๕๗๙,๐ ๗๔๓๑ ๖๒๓๔

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๕๔๖,  ๐๘ ๑๙๕๙ ๕๙๗๑

๐ ๗๔๓๒ ๗๔๒๘

songkla.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

เลขที่ ๖๘ ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๐ ๗๔๗๑ ๑๐๓๙

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๘๔๓

๐ ๗๔๗๒ ๑๓๙๑

satun.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ ๒๑/๑๕-๑๖ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง    

 จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๐ ๒๓๘๐ ๑๑๖๙

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๘๕๓,  ๐๘ ๑๙๓๑ ๔๘๑๕

๐ ๒๗๕๖ ๓๕๖๒,  ๐ ๒๓๘๐ ๑๑๖๙

Chusak.t@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง      

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๐ ๓๔๗๑ ๓๑๓๕

 -

๐ ๓๔๗๑ ๓๑๓๕

nre_samut@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

ศาลากลาง ชั้น ๔ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๐ ๓๔๘๑ ๐๓๐๐

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๘๙๙

๐ ๓๔๘๑ ๐๓๐๐

samutsakhon.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ต.ท่าเกษม  อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐

๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๙,๐ ๓๗๔๒ ๕๕๐๐

๐๘ ๙๙๖๙ ๑๖๑๐

๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๘

sakaeo.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

เลขที่ ๙๗ ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

๐ ๓๖๒๒ ๐๒๙๖

๐๘ ๙๘๑๒ ๐๓๔๘

๐ ๓๖๒๒ ๐๔๕๔

Sukit_rat@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

เลขที่ ๖๒๕ ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน ต.บางพุทรา อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

๐ ๓๖๖๑ ๑๗๑๓ ต่อ๑๐๒

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๙๓๘

๐ ๓๖๕๑ ๑๗๑๓ ต่อ ๑๐๓

singburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ราชการ ชั้น ๓ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๙๖๔

๐ ๓๕๕๓ ๖๑๗๙,  ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๔

suphanburi.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลากลาง ชั้น ๕ ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

๐ ๗๗๒๘ ๗๕๗๓

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๙๖๙

๐ ๗๗๒๘ ๗๑๕๖,  ๐ ๗๗๒๘ ๒๕๕๕

suratthani_mnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

เลขที่ ๖  ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

๐ ๔๔๕๑ ๘๑๓๓

๐๘ ๑๗๕๒ ๐๙๘๒

๐ ๔๔๗๑ ๓๕๒๐

weerawat.w@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

เลขที่ ๑๑๗  ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐

๐ ๕๕๖๑ ๓๓๕๒

 -

๐ ๕๕๖๑ ๐๖๓๕

sukgothai.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

ศูนย์ราชการชั้น ๓ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง       

จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐

๐ ๔๒๔๑ ๓๕๖๒

 -

๐ ๔๒๔๒ ๓๙๗๑

nongkhai.org@mail.mnre.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลากลาง ชั้น ๓ ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๗

 -

๐ ๔๒๓๑ ๖๗๐๗

nongbualamphu.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

ศาลากลางชั้น ๓ ถ.เทศบาล ๑ ต.บางแก้ว อ.เมือง   จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐

๐ ๓๕๖๑ ๕๙๙๕-๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๑๐๒๕

๐ ๓๕๖๑ ๕๙๙๕-๖

angthong.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

เลขที่ ๔๐ ม.๑๓ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๐ ๔๕๕๒ ๓๒๓๕-๖

 -

๐ ๔๕๕๒ ๓๒๓๗

amnatmnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

เลขที่ ๗๕ ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๐ ๔๒๒๑ ๒๕๘๘

 -

๐ ๔๒๒๑ ๒๕๘๘

udonthani.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

เลขที่ ๑๙ ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๐ ๕๕๔๑ ๑๐๕๖

๐๘ ๑๗๕๒ ๑๐๖๕

๐ ๕๕๔๔ ๐๕๓๒

utaradit.org@mnre.mail.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่ ๗๓ ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๐ ๕๖๕๑ ๓๑๕๙

 -

๐ ๕๖๕๑ ๓๑๕๙ ต่อ ๑๐๔

uthaithani_mnre@hotmail.com

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลากลางจังหวัด ถ.อุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๐ ๔๕๒๕ ๖๑๔๓ ต่อ๑๒ , ๐ ๔๕๒๕ ๖๑๓๙ ต่อ ๑๒

๐๘ ๑๗๕๒ ๑๑๒๔,  ๐๘ ๕๘๕๗ ๔๒๓๔

๐ ๔๕๒๕ ๒๑๓๙ ต่อ ๑๘

ubonratchatani.org@mnre.mail.go. th

 
หน้าแรก | ขั้นตอนการปฎิบัติงาน | ติดตามเรื่องร้องเรียน | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม