test@test.com 0 2298 2000

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

สายด่วน 1567
ตู้ ปณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

สายด่วน 1111
ตู้ ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2265 6223-5 สายด่วน 1310
เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2222, 0 2298 2548 สายด่วน 1650
เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400