หน้าแรก-> ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด


15-06-2564

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ได้กำหนดหลักการควบคมุมลพษิที่สำคัญ ประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหล่งกำเนิด การกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิฐที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด


15-06-2564

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)


15-06-2564

เอกสารประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงตามมาตรา 80 (พิมพ์ครั้งที่ 8) สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ


15-06-2564

ความสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย


15-06-2564

ระบบ AS ที่ใช้กับอาคารหรือน้ำเสียชุมชน


15-06-2564

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน


15-06-2564

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน15-06-2564

แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕


12-02-2563

แบบฟอร์มหนังสือนำตรวจ และหนังสือแจ้งผลการเข้าตรวจสอบ "โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"


06-02-2563

เอกสารประกอบการจัดงานมอบนโยบาย "โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


06-02-2563

แบบฟอร์มการให้คำแนะนำ/แนวทางการจัดการน้ำเสียเบื้องต้นสำหรับบันทึกข้อมูลสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกคำแนะนำ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น


21-01-2563

แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา


21-01-2563

แบบสำรวจ “โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” (แบบ Checklist การเข้าตรวจสอบครั้งแรก)


29-08-2562

แบบคำขอเข้าร่วมโครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" (ไฟล์ word)


24-06-2562

รายละเอียด "โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"


13-06-2562

แบบคำขอเข้าร่วมโครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"


08-03-2562

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ


08-03-2562

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) : การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย สำหรับเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ


06-03-2562

ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทาปกครอง และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง พร้อมทั้งตัวอย่างหนังสือขออุทธรณ์ฯ และหนังสือขอทุเลาการปรับตามคำสั่งทางปกครอง


06-03-2562

1.พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 2.พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 3.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 4.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 5.พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 6.พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 7.พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 8.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 9.พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2546


06-03-2562

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ


06-03-2562

ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ


06-03-2562

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 21ง วันที่ 30 มกราคม 2551


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 21ง วันที่ 30 มกราคม 2551


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 84ง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคมุการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 84ง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนที่ 49ง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2547


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคมุการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ พิเศษ 129 ง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 123 ตอนที่ 129ง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 123 ตอนที่ 129ง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก ที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


01-03-2562

ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


01-03-2562

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548


01-03-2562

คู่มือ(ฉบับย่อ)รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)


01-03-2562

เอกสารประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงตามมาตรา 80 (พิมพ์ครั้งที่ 3) สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ


01-03-2562

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555


01-03-2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 (กฏ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ)-พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม ได้รวบรวมบรรดากฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่ กฎ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่อาจมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง


01-03-2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ได้กำหนดหลักการควบคมุมลพษิที่สำคัญ ประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหล่งกำเนิด การกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิฐที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด