หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ

รายละเอียด

คลองแสนแสบ เป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งถูกใช้เป็นคลองผลักดันน้ำจากกรุงเทพมหานครออกไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำบางประกง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังถูกใช้เป็นที่รับน้ำทิ้งจากท่อระบายน้ำในย่านชุมชน เขตพาณิชยกรรม เขตอุตสาหกรรม และคลองสาขามากกว่า 101 คลอง ทั้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย และที่ยังไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และมีค่าความสกปรกสูง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี โดยให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และการนิคมอุตสาหกรรม

      

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ทบทวน ปรับปรุงการดำเนินการบำบัดน้ำเสียคลองแสนแสบให้เป็นระบบและเกิดความยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบใสสะอาด โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงคมนาคม เพื่อดำเนินการทบทวนและจัดทาแผนการบำบัดน้าเสียคลองแสนแสบในระยะยาวอย่างเป็นระบบและรูปธรรม แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี มีมาตรการหลักภายใต้แผนปฏิบัติการ ดังนี้

ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2560 ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด และที่ดินจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 631 แห่ง ผลการตรวจสอบในครั้งแรกพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานถึงร้อยละ 66 จึงใช้มาตรการบังคับทางปกครองออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ จะมีโทษปรับสูงสุดในอัตรา 2,000 บาท/วัน จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัด น้ำเสียให้บำบัดน้ำทิ้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ผลการประเมินค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD loading) ที่ระบายลงสู่คลองแสนแสบ พบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง 631 แห่ง มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD loading) ที่เกิดขึ้นกว่า 5,400 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ หลังจากใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย พบว่าสามารถลดค่าความสกปรกที่ระบายลงสู่คลองแสนแสบได้ถึง 2,200 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นร้อยละ 41 และหากแหล่งกำเนิดมลพิษปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด คาดว่าจะสามารถลดค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD loading) ที่ระบายลงสู่คลองแสนแสบได้ถึง ร้อยละ 68

   

มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ำเสีย เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการจัดการน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ จึงได้ดำเนินการการมาตรการเชิงรุก ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่แหล่งกำเนิดมลพิษ ในการปรับปรุงแก้ไข และระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนให้เกิดความตระหนักในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ เพื่อให้มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนต่อไป

...................................................................................................................................................................................................................................