หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

รายชื่อที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

รายชื่อที่ปรึกษาที่มีความเช่ี่ยวชาญเฉพาะด้านแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ

และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวน 68 ราย