หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

งานมอบนโยบาย "โครงการอาคาราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย"

รายละเอียด

       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมมลพิษ จัดงานมอบนโยบาย “โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” โดยมี นายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานราชการ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาอาคารราชการให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย และเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์ข้อกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาอาคารให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียแล้ว จำนวน 194 หน่วยงาน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

  

          ทั้งนี้ นายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบาย  ให้กับผู้แทนหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมงานกว่า 700 คน ให้ความสำคัญด้านการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ที่มีมานานกว่า 10 ปี อย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกด้านอย่างจริงจัง ซึ่งหน่วยงานราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชน และประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และขอให้กรมควบคุมมลพิษ หารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัย และผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา และปรับเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะผลักดันให้หน่วยงานราชการตื่นตัว และให้ความสำคัญการจัดการน้ำเสีย

  

          การดำเนินงานต่อไป กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 จะลงพื้นที่ตรวจประเมินอาคาร และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งอาคารต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายและมาตรการจัดการน้ำเสีย และการประหยัดน้ำที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำเสีย หรือผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และที่สำคัญต้องมีการระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีกำหนดจัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับอาคาราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียในเดือนกันยายน 2563