หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

รายละเอียด

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ปี 2563

โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวนทั้งสิ้น 88 หน่วยงาน

แบ่งเป็น ระดับทอง จำนวน 67 หน่วยงาน

              ระดับเงิน  จำนวน 16 หน่วยงาน

              ระดับทองแดง จำนวน 5 หน่วยงาน