หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

รายชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ปี 2563

รายละเอียด

รายชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเป็นตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ประจำปี พ.ศ. 2563

จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 

1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้

    1.1 โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแสนแสบ และคลองสาขา

    1.2 โครงการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

    1.3 โครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดการระบายน้ำเสียลงคลองกรุงเทพมหานคร

    1.4 โครงการพัฒนาอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย

    1.5 โครงการอาคารที่ทำการของทางราชการ

2. จังหวัดเชียงใหม่