หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์

รายละเอียด

ปัจจุบันปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งเกิดจากการหมักหมมของมูลสัตว์และการจัดการโรงเรือนที่ไม่ดีพอก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจนนำไปสู่การร้องเรียนในหลายพื้นที่ กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยต้องมีค่าความเข้มกลิ่นไม่เกิน 30 หน่วย (Oder Unit : OU)  และจากสถิติเรื่องร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นทั้งหมดจำนวน 593 เรื่อง เป็นเรื่องกลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์จำนวน 54 เรื่อง

 

การดำเนินการตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ กรมควบคุมมลพิษจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการตรวจสอบกลิ่นทำได้  2 วิธี  คือ

  1. การตรวจวัดกลิ่นอย่างง่าย เป็นวิธีการตรวจสอบกลิ่นเบื้องต้นซึ่งจะใช้คณะกรรมการตรวจสอบกลิ่นอย่างน้อย 10 คน เข้าตรวจสอบ โดยจะตัดสินว่ากลิ่นที่ได้รับเหม็นหรือไม่
  2. การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดม (Sensory Test) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ เป็นวิธีที่สามารถบอกค่าความเข้มข้นของกลิ่นได้ ซึ่งในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นควรเลือกใช้วิธีการตรวจวัดกลิ่นอย่างง่ายก่อนเนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถดำเนินการได้โดยง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจวัด แต่หากใช้วิธีการตรวจวัดกลิ่นอย่างง่ายแล้วพบว่าปัญหาการร้องเรียนยังไม่สามารถยุติได้หรือผู้ร้องเรียนยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่จึงพิจารณาดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยวิธี Sensory Test ต่อไป

ในปี 2560 กรมควบคุมมลพิษได้ทำการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ด้วยการดม (Sensory Test) พบว่ามีจำนวนสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีการปล่อยทิ้งอากาศเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 62.5 ซึ่งได้แจ้งผลการตรวจวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพิจารณาออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มนุษย์ดมกลิ่น à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ มนุษย์ดมกลิ่น 

.................................................