หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน

รายละเอียด

ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก และ ข ฟาร์มสุกร และที่ดินจัดสรร ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2559 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 129 แห่ง ผลการตรวจสอบพบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม จำนวน 105 แห่ง และแหล่งกำเนิดที่ระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน 24 แห่ง ทั้งนี้ พบว่า ฟาร์มสุกร จำนวน 50 แห่ง ที่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ ขณะตรวจสอบไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก แต่คุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้ประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับดูแล และเฝ้าระวัง  มิให้มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม