หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

รายชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ปี 2561

รายละเอียด

รายชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งเป็นตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ประจำปี พ.ศ. 2561

จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 

1. กรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดชลบุรี

3. จังหวัดเชียงใหม่