หน้าแรก-> โครงการ -> รายละเอียดโครงการ

ชื่อเรื่อง

งาน “รัฐ-ราษฎร์ รวมพลัง ร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย”

รายละเอียด

 

      กรมควบคุมมลพิษ จัดงาน “รัฐ-ราษฎร์ รวมพลัง ร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย” ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนัก ให้ความสำคัญ และร่วมกันลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และยกระดับคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง ให้กับอาคารสถานประกอบการทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

           วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ชี้แจงสถานการณ์ปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมในประเทศไทย และสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำเสียพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสียจากอาคารของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ และเชิญชวนให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ ที่เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 730 คน เข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” เพื่อพัฒนาให้เป็นอาคารราชการต้นแบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสืบไป

รายละเอียดโครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" >>> คลิ๊ก

แบบคำขอเข้าร่วมโครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" >>> คลิ๊ก

  

           วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งได้ชี้แจงความสำคัญ และผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการน้ำเสีย และการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ในการจัดอบรม เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย” ให้แก่สถานประกอบการภาคเอกชนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สถานศึกษา และที่ดินจัดสรร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 530 คน ภายใต้โครงการ “รัฐ-ราษฎร์ รวมพลัง ร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

         การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และได้จัดทีมนักกฎหมาย และนักวิชาการ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย และข้อแนะนำทางวิชาการด้านเทคนิคการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

        ในระยะต่อไป เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป

   

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 >>>คลิ๊ก

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 >>>คลิ๊ก