test@test.com 0 2298 2000

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
โดยกฎหมายให้อำนาจดำเนินการ แก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร สถานที่เลี้ยงสุกร
คลังน้ำมันเชื้อเพลิง เตาเผาศพ เป็นต้น ในการสั่งให้จัดให้มีระบบบำบัดมลพิษ
หรือปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดมลพิษ ซึ่งไม่มีอำนาจในการสั่งปิด พักใช้ เพิกถอน
ใบอนุญาต หรือสั่งให้หยุดการดำเนินกิจการที่ก่อปัญหามลพิษ และกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้องประสานแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ดี กรมควบคุมมลพิษมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น
ให้กับประชาชน โดยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เพื่อบรรเทาหรือระงับปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะมลพิษของประชาชน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการดำรงชีวิต

เมื่อประสบปัญหาด้านมลพิษท่านควรทำอย่างไร ?

เพื่อให้ท่านได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้โดยเร็ว ท่านสามารถแจ้งปัญหาไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการ ดังนี้

ลักษณะปัญหาร้องเรียน หน่วยงานรับแจ้งเหตุ
ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง
แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การปล่อยน้ำเสียจากอาคารขนาดใหญ่ ตลาด ร้านอาหารที่ดินจัดสรร ฟาร์มสุกร สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น และการปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น กลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นละอองจากโรงสีข้าว เป็นต้น - เทศบาล/อบต.
- สำนักงานเขต(เฉพาะพื้นที่ กทม.)
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
- กรมควบคุมมลพิษ
โรงงานอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม ปล่อยน้ำเสีย อากาศเสีย หรือก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน - เทศบาล/อบต.
- สำนักงานเขต(เฉพาะพื้นที่ กทม.)
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมควบคุมมลพิษ
นิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ปล่อยน้ำเสีย อากาศเสีย หรือก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน - - นิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรมควบคุมมลพิษ
การลักลอบทิ้งวัตถุอันตราย เช่น มีภาชนะบรรจุสารเคมีมาทิ้งในที่สาธารณะ หรือมีการรั่วไหลของสารเคมี - สถานีตำรวจภูธร
- เทศบาล/อบต.
- สำนักงานเขต(เฉพาะพื้นที่ กทม.)
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมควบคุมมลพิษ
การปล่อยน้ำเสีย การเท หรือทิ้งเคมีภัณฑ์ น้ำมันลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง หรือน้ำทะเล - เทศบาล/อบต.
- สำนักงานเขต(เฉพาะพื้นที่ กทม.)
- กรมเจ้าท่า
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมควบคุมมลพิษ
กรณีการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ (๓) เช่น
- เสียงดังจากร้านอาหาร/สถานประกอบการ
- เสียงดัง ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร/ถนน
- กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสัตว์ กองขยะ/ควันจากการเผาไหม้ การเผาถ่าน และการเผามูลฝอย
- เทศบาล/อบต.
- สำนักงานเขต(เฉพาะพื้นที่ กทม.)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - กรมควบคุมมลพิษ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน