แบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของหร์อผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ


วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และจะนำผลสำรวจความคิดเห็นนี้ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

"จึงขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจตามความคิดเห็นและความเป็นจริง"

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = ปานกลาง , 2 = พอใช้ , 1 = ต้องปรับปรุง

* จำเป็นต้องกรอก

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1